Fundacja AKME prowadzi nabór uczestników/czek do projektu „Life coaching i job coaching – aktywna integracja osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminach z obszaru powiatów jasielskiego,