tekst alternatywny

TRANSMISJE NA ŻYWO

 

Kwalifikacja Wojskowa 2016

Z dniem 1 lutego br. na terenie całego kraju rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Obowiązkiem stawienia się przed komisją lekarską objęci są mężczyźni rocznika 1997 oraz roczników starszych którzy nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

odjwr

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września  2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. poz. 1585), wydanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t.:Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn zm.), od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia br. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, którą przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).

Kwalifikacja wojskowa na terenie Gminy Jasło zostanie przeprowadza w okresie 22 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. w godzinach 7.30 przed: Wójtem Gminy, Powiatową Komisją Lekarską w Jaśle, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Jaśle, mającymi swą siedzibę w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w budynku przy ul. Modrzejewskiego 12.

Kobiety podlegające kwalifikacji wojskowej obowiązane są stawić się przed w/w organami w okresie 22 marca 2016 r. w godzinach 7.30

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku dotyczy:

  1. mężczyzn urodzonych w 1997 roku,
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1995 i 1996, które w latach poprzednich zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej

(kategoria zdolności B). Dotyczy to osób, w stosunku do których termin orzeczonej kategorii czasowej niezdolności do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  1. kobiet urodzonych w latach 1992-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby  wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami tych szkół oraz na takich  kierunkach jak: farmacja pielęgniarstwo, analityka medyczna, lekarski, lekarsko-dentystyczny, ratownictwo medyczne, psychologia, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową na terenie województwa ogłasza wojewoda, natomiast wójtowie lub burmistrzowie wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w miejscu i terminie określonym w obwieszczeniach.

Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie z podanym terminem i miejscem w którym należy się stawić oraz dokumenty jakie należy ze sobą zabrać:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

– dokumentację medyczną  jeżeli osoba wezwana się leczy

– aktualną fotografię o wym. 3×4 cm bez nakrycia głowy,
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania  informują również rozplakatowane obwieszczenia wojewody na terenie Gminy Jasło.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn  nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu jego zgłoszenia się do kwalifikacji oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), ukończyły 24 lata życia, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia.